Кафедраи геология ва менеҷменти маъдану техника

Мудири кафедра дотсент Қодиров А.А.

         Кафедраи геология ва менељменти маъдану техника яке аз аввалин кафедрањои Донишгоњ буда, баробари таъсисёбии он кушода шудааст. Он дар ибтидо – соли 1948, номи кафедраи геологияи минтаќавї ва минералогияро дошта, њамаи фанњои равияи геологї доштаро дар бар мегирифт. Сарварии кафедраро аз давраи таъсисёбии он то соли 1954 якумин академикзани АИ РСС Тољикистон, профессор С.М. Юсупова бар ўњда дошт.

Соли 1954 бо ќарори раёсати ДДТ ба номи В.И. Ленин кафедраи геологияи минтаќавї ва минералогия ба ду кафедраи људогона: кафедраи геология ва палеонтология ва кафедраи минералогия ва петрография таќсим шуд. Роњбарии кафедраи геология ва палеонтология бар ўњдаи дотсент В.А. Шестаков гузошта шуд. Ў аз соли 1954 то соли 1966 вазифаи мудири кафедраи мазкурро  пурсамар иљро намудааст.

Баъд аз дотсент В.А. Шестаков то кунун  6 нафар устодони намоёну олимони варзида пайињам сарварии кафедраро ба ўњда гирифтаанд. Инњо  доктори илмњои геология ва минералогия, профессор Д.М. Чедия (1966-1984), номзади илмњои геология ва минералогия, дотсент М.Њ. Эшонов (1984-1988), номзади илмњои геология ва минералогия, дотсент Љ.Љ. Бузуруков (1988-1993), номзади илмњои геология ва минералогия, дотсент А.С. Ниёзов (1994-2003), доктори илмњои геология ва минералогия, профессор Ф.Х. Њакимов  (2003-2009),  номзади илмњои геология ва минералогия, дотсент М.М. Фозилов  (2009-2012), номзади илмњои геология ва минералогия, дотсент Ф.А. Файзиев (2013-2017),  номзади илмњои геология ва минералогия, дотсент Д.Э.  Назирова (2017-2019), номзади илмњои геология ва минералогия, дотсент Р.Ш. Андамов (2019-2020), номзади илмњои геология ва минералогия, дотсент Д.Э.  Назирова (2020-2021) мебошанд, ки њар яке дар рушду ривољи пањлўњои мухталифи кафедра сањми шоиста гузоштаанд. Аз соли 2021 то инљониб номзади илмњои геология ва минералогия, м.к. А.А. Ќодиров мудири кафедраро бар дўш дорад.

Дар тўли солњои гуногун дар кафедра устодон С.М. Юсупова, Д.М. Чедия, О.К. Чедия, М.М. Кухтиков, А.Г. Косенкова, В.В. Лоскутов, Ю.Б. Ким, Л.М. Лисков, А.А. Зайнутдинов, С.Н. Алиев, А.А. Алиев, М. Тољибеков, М.Х. Рањимов, Т.Г. Порфёнова, Ф.Рањимов, Ш.Т.Одинаев, М. Айдаршоев, А.Г. Косенкова, М.М. Муњаббатов, Ф.Рањимов, З.М. Долганова, Ш.Т.Одинаев, М. Љураќулова, Љ.С. Ятимов, Т. Зарипов, А. Рањмонов, Л Давлатова, Г.Олифтаев, ва ѓайра кору фаъолият намудаанд.

Соли 1984 бо маќсади васеъ намудан ва ташкил кардани маркази илмї оид ба тањќиќи захирањои табиии Тољикистон ва баъдан ба кафедра додани маќоми байнидонишгоњї номи он ба «Геология ва табиатшиносии кайњонї» иваз карда мешавад.  Соли 1990 ба кафедра номи аввалааш «Геология ва палеонтология»  баргардонида шуд.

Баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон номи кафедра ба  кафедраи «Геология ва менељменти маъдану техника» гузошта шуд. Ин водор сохт, ки айни замон дар назди кафедра вазифаи тайёр намудани кадрњо аз рўи ихтисосњои 1-51020102 – Коркарди конњои канданињои фоиданок (амалиёти маркшейдерї) ва 1-25010706 – Иќтисод ва идора дар соњаи геология ва саноати кўњї ба роњ монда шудааст.  

Дар кафедраи геология ва менељменти маъдану техника 15 нафар кормандони штатї ва 2 нафар ѓайриштатї мебошанд.

Имрўз дар кафедра профессор Валиев Ш.Ф., дотсентон Ф.А. Файзиев, Ниёзов А.С., Х.Б. Исрофилова, номзадони илм, муаллимони калон А.А. Муродов, М.Ю. Ниёзшоев, Ќ.Ќ. Ташрипов, Р.М. Талбонов, Н.Ф. Набиев, Ш.А. Бањриева, К.Р. Асадуллоев, А.А. Ќодиров, Х.А. Шомаматов, Б.К. Холов, ассистентон Б.Р. Асламов, Кароматуллои Ю. ва Холмирзоев М., мудири лаборатория А. Махсуддинов ва лаборантон З. Танибекова ва Н. Ќосимова  кору фаъолият доранд.

Мавзўи корњои илмї-тадќиќотии кафедра: «Проблемањои геология, геодезия, иќтисодиёт ва коркарди конњои канданињои фоиданок (дар мисоли конњои тилло, ангишт, нафту газ ва маводњои сотмонї) буда роњбарии мавзўъро н.и.г.м., м.к. Ќодиров А.А. бар уњда дорад. Корњои илмию тадќиќотии устодони кафедра мувофиќи наќша ба роњ монда шудааст. Дар кафедра мувофиќи наќшаи корњои илмї-тадќиќотї барои солњои 2021-20225 њамаи 15 нафар устодон дар иљрои корњои илмї љалб гардидаанд.

Кафедра бо Вазорати энергетика ва саноати ЉТ, Саридораи геологияи назди Њукумати ЉТ, Саридораи назорати бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати ЉТ, Агентии заминсозї, геодезї ва харитасозии назди Њукумати ЉТ, Пажуњишгоњи геология, сохтмони ба заминљунбї тобовар ва сейсмологияи АИ ЉТ,  Донишгоњи Давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов, Донишгоњи геологї-иктишофии Москва ба номи С. Орджоникидзе  ва  бо кафедраи геологияи таърихии Донишгоњи Санк-Петербург, Институти илмњои геологии ба номи К.И. Сатпаеви АИ Љумњурии Ќазоќистон ва ѓайра алоќаи зич дорад.