Дар бораи факултет

ФАКУЛТЕТИ ГЕОЛОГИЯ

Факултети геология соли 1948 дар қатори аввалин факултетҳои Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон таъсис дода шуда буд. Он замон факултет чун бахш дар дохили факултети геологию хокшиносӣ арзи вуҷуд дошт. Дар таъсис ва фаъолияти факултет олимони шаҳрҳои Москва ва Ленинград саҳми назаррас доштанд.

Аз рўзҳои нахустини фаъолияти факултет таваҷҷуҳи ҷавонони мањаллї ба касби геолог-муњаќќиќи ќаъри Замин бенињоят зиёд буд. Дар зарфи ќариб 70 соли фаъолияташ факултет њазорњо мутахассисони баландихтисосро дар соњањои мухталифи геология ва саноати кўњкорї: аксбардории геологї, љустуљў ва иктишофи конњои канданињои фоиданок, гидрогеология, геологияи муњандисї, геологияи нафту газ, истихрољи конњои канданињои фоиданок бо усулњои зеризаминї ва рўизаминї, амалиёти маркшейдерї, иќтисодчї дар соњаи саноати кўњкорї ва геологї-иктишофї тайёр кардаааст. Сарварии факултетро номзади илмњои геология ва минералогия дотсент Андамов Р.Ш.  ба уњда дорад.

Дар факултет доир ба самтњои зерин мутахассисон тайёр карда мешаванд:

 1. Геология, љустўљў ва иктишофи конњои канданињои фоиданок;
 2. Гидрогеология ва геологияи муњандисї;
 3. Гидрология ва пиряхшиносї
 4. Геология, љустўљў ва иктишофи конњои нафту газ;
 5. Коркарди ККФ (амалиёти маркшейдерї);
 6. Иќтисод ва идора дар саноати кўњкорї;
 7. Методњои геофизикї љустуљў ва иктишофи ККФ.

Марҳилаи нави фаъолияти факултет аз вохўрии Президенти Љумњурии Точикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон бо кормандони соњаи геология (декабри соли 2011) оѓоз шуд, ки ба сањифањои тиллоии таърихи он ворид хоњад шуд. Дар ин вохўрї Љаноби олї дар баробари зикри зарурати таќвияту рушди соњаи геология ба масъалаи тайёркунии кадрњои љавон таваљљуњи хоса зоњир намуд. Сарвари давлат Вазорати маориф ва Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистонро вазифадор кард, ки аз соли хониши 2012 cap карда, дар давоми 5 соли оянда барои ба мактабњои олии давлатњои хориљї фиристодани теъдоди зарурии донишљўён аз рўи ихтисосњое, ки соҳаи геология ба онњо эњтиёљ дорад, чораљўї  намоянд. Инчунин Президенти кишвар махсус ќайд кард, ки бо муассисањои тањсилоти олї ва марказњои илмии кишварњои пешрафта, ки дар ин соња таљрибаи хуб доранд, шартномањои дарозмуддат баста шаванд.

Дастгирии Президент барои факултети геология хеле зарур, сариваќтї ва муњим буд. Бо дастгирии Љаноби Олї, барои таъмини заминаи моддию техникии факултет таъсиси лабораторияњои нав – геоматика ва геммология амалї карда шуд.

Имрўз теъдоди умумии донишљўён дар факултет 766  нафарро ташкил медињад, ки аз ин миќдор 595 нафар дар шўъбаи рўзона, 171 нафар дар шўъбаи фосилавї бо фарогирии дараљањои академии бакалавр, инчунин 13 нафар дар зинаи магистр ба тањсил фаро гирифта шудаанд.

Њайати омузгорони штатї – 42 нафар

Доктори илм, профессор – 6 нафар

Номзади илм, дотсент – 22 нафар

Муаллимони калон – 8 нафар

Ассистентон -6 нафар

Айни ҳол дар факултет як адад синфхонаи компютерӣ, ҳафт адад синфхона бо тахтаҳои электронӣ, нуҳ адад лабораторияҳои таълимӣ ва илмию истеҳсолӣ, ду адад синфхонаҳои лингафонӣ ва осорхонаи дар сатҳи олӣ ҷиҳозондаю ташкил кардашуда ба омўзгорону донишҷўён хизмат мерасонад.

Имрўз бо ифтихор метавонем бигўем, ки факултети геология аз лињози сатњи таъминот бо асбобу тањљизоти таълимию илмї дар байни макотиби олї њамто надорад.

Номгўи лабораторияњо

 •  лабораторияи минералогия;
 •  лабораторияи геммология;
 •  лабораторияи гидрогеология ва геологияи мухандисї;
 •  лабораторияи геоматика;
 •  лабораторияи маркшейдерия;
 •  лабораторияи геодезия;

– лабораторияи иктишофи конњои канданињои фоиданок;

– лабораторияи коркарди сангњои ороишї;

– лабораторияи геологияи нафту газ.

Бояд махсус ќайд намуд, ки лабораторияи геммологї пурра бо таљњизоти муосири пешрафта, лабораторияи маркшейдерї бошад, бо асбобу тањљизотњои навтарин: теодолитњо ва нивелирњои электронї, плоттер ва аз њама муњимаш бо барномањои компютерии коркарди иттилооти геодезї-маркшейдерї (Credo Top, Avtocad)  муљањњаз гардонида шудааст.

  Бар замми ин, барои иљрои корњои сањрої њангоми таљрибаомўзињои таълимї, донишљўён аз пойгоњи таљрибаомўзии таълимї воќеъ дар диёри хушманзараи Варзоб дар дењаи Зиддењ  истифода менамоянд. Дар ин љо барои донишљўён тамоми маводњои зарурї ва шароитњои хуби маишї фароњам оварда шудааст.

Дар синфхонањои факултет техникаи мултимедиавї (компютерњо ва видеопроекторњо) насб карда шудааст. Онњо имконият медињанд, ки дар љараёни таълим усулњои муосири аёнї, интерактивї истифода шуда, ба донишљўён на танњо љадвалу расму тасвирњо, балки филмњои таълимї низ нишон дода шаванд. Дар хидмати донишљўён китобхона (аз љумла китобхонаи электронї), утоќњо ва лабораторияњои таълимии њозиразамон ќарор доранд.

Факултети геология бо бисёр макотиби олї, муассисањои таълимї ва илмии хориљи наздику дур ба мисоли Академияи кўњии Москва, Хазинаи Академияи Darius, Донишгоњи политехникии Тула, Академияи илмњои Хитой, Маркази тадќиќоти геологияи Осиёи Марказї (Германия), Университети Огаё (ИМА), Донишгоњи геологї-иктишофии ба номи С.Орджоникидзеи ш.Москва ва ѓайра њамкории судманд дорад. Дар чорчўбаи созиши лабораторияи геодезї њамкори бо Донишгоњи омўзгории пойтахт барои таъмини методи таълими фанњои геологї, бо филиали дар Душанбе будаи Донишгоњї давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов барои гузаронидани таљрибаомўзињои  таълимї  ёрию  машварат  ва  заминаи  таълимии худро пешкаш менамояд.

734025,  ш. Душанбе,

шаҳраки донишҷўён, Буни Ҳисорак,

бинои таълимии №17.